Urad

1. Název: Obce Libochovičky


2. Důvod a způsob založení: Právním základem současného postavení obce Libochovičky je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.


3. Organizační struktura - zastupitelstvo obce:

René Havelka, starosta obce

Jiří Hamouz, místostarosta obce

Lukáš Burgr, místostarosta obce

Jan Kala

Michal Stuj

Miloš Kotas

Jan Kučera4. Kontaktní spojení: René Havelka, starosta obce:

tel. 777 824 020

email: obec@libochovicky.cz

www.libochovicky.cz


Poštovní adresa: Obec Libochovičky, 273 42 Stehelčeves

Úřední hodiny: poslední středa v měsíci

19:00 - 21:00 nebo kdykoliv po tel. domluvě.


Adresa e-podatelny: obec@libochovicky.cz


5. Bankovní spojení: Případné platby lze poukázat na účet 20036/5500.

Při platbě za popelnice / psy prosím uvádějte jako VS své číslo popisné.


6. IČ: 640 522


7. DIČ: Obec Libochovičky není plátcem DPH.


8. Dokumenty -


8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Územní plán obce Libochovičky


8.2 Rozpočet:

Rok 2014:

Příjmy: 771 900 Kč

po úpravách: 836 426 Kč

výsledek: 834 332 Kč


Výdaje: 771 900 Kč

po úpravách: 836 426 Kč

výsledek: 530 952 Kč


Rok 2015:

Příjmy: 771 900 Kč

po úpravách: 874 900 Kč

Výdaje: 771 900 Kč

po úpravách: 874 900 Kč9. Žádosti o informace: Žádosti o informace lze adresovat:

- telefonicky na 777 824 020

- emailem na obec@libochovicky.cz


10. Příjem žádostí a podání:

- telefonicky na 777 824 020

- emailem na obec@libochovicky.cz


11. Opravné prostředky:


1) Součástí rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je vždy také poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Proti rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je možno podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání ve správním řízení (z odvolání musí být zřejmé kdo je činí, které správní věci se týká a co se navrhuje, písemné podání musí být vlastnoručně podepsané). Pokud podání nemá předepsané náležitosti, pomůže správní orgán účastníku řízení nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení (ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů).


2) Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.


12. Formuláře:

Změna trvalého bydliště:

- Formulář předáme osobně a s vyplněním pomůžeme.

- Volejte 777 824 020.


13. Popisy postupů - návody pro řešení - životních situací

Vzhledem k velikosti obce řešíme veškeré záležitosti občanů operativně a individuálně.

Kontaktujte kdykoliv Reného Havelku, starostu obce (kontakt viz výše).


14. Předpisy:


14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

- Jednací řád zastupitelstva

- Etický kodex člena zastupitelstva14.2 Vydané právní předpisy:

- OZV, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

- OZV o místním poplatku ze psů


Výše uvedené předpisy a vyhlášky zašleme emailem na vyžádání.


15. Úhrady za poskytování informací


15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

- Obec u běžných poskytování informací nepožaduje úhradu.

- U neobvykle náročných vyhledávání účtuje sazbu 300 Kč za hodinu.


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: N/A

16. Licenční smlouvy N/A


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:


Výroční zprávy za poslední dva roky jsou uveřejněny na elektronické úřední desce obce.