• Co v obci děláme...

Projekty

Ukončené projekty:

Projekt "Libochovičky v proměnách času"

V roce 2008 byl Libochovičkám schválen projekt na opravu kapličky a přilehlého okolí. Projekt obsahoval stavební část a historicko-společenskou část. Cílem projektu byla oprava samotné kapličky včetně opravy vnějšího nasvícení a vnitřního osvětlení kapličky, výroba a instalace historické mříže, úprava okolí (došlo k jasnému oddělení od silnice obrubníky, byl založen trávník, vysázeny květiny), byl opraven malý plůtek okolo památníku (v návaznosti na původní podobu). Zároveň bylo vybudováno jedno parkovací místo zpevněné zatravňovací dlažbou (u vjezdu do bývalého mlýna).

Výstupem historicko-společenské části projektu byla instalace informační ceduli s historickými fotografiemi a texty o tomto místu a o Libochovičkách. Vzimě došlo zároveň khlasování o podobě znaku a praporu obce Libochovičky. Do této doby jej neměla. Znak vybrali občané veřejným hlasováním ze 16 heraldických návrhů. Po schválení podoby znaku a praporu zastupitelstvem obce byly heraldické znaky obce schváleny také Poslaneckou sněmovnou ČR smožností užívání od května 2010.

Schválený rozpočet projektu byla přibližně 280 tis. Kč, spoluúčast obce činila 10 %.

Celý projekt byl dokončen v květnu 2010. Na něj navázala také významná událost - nové vysvěcení kapličky. Vysvěcení se konalo v sobotu dne 11. září 2010. Datum nebylo vybráno náhodou. Poprvé byla kaplička vysvěcena dne 7. září 1907, v den svátku Panenky Marie. K této příležitosti jsme dostali od neznámého dárce krásnou sošku Panenky Marie.

Projekt "Rybník, který nás spojí"

Libochovičky uspěly ve velmi tvrdé konkurenci a na podzim roku 2008 byly vybrány společně s dalšími čtyřmi organizacemi z celé ČR k realizaci projektu na podporu komunitního plánování a obnovu veřejných prostranství. Libochovičský projekt se týkal obnovy okolí našeho rybníka. Projekt byl podpořen Nadací VIA a Nadací České spořitelny částkou 210.000 Kč a dále (což je přinejmenším stejně hodnotné) konzultacemi a vedením ze strany Nadace VIA. V lednu a v březnu 2009 proběhly dvě plánovací setkání, ze kterých vyplynulo jasné a upřesněné zadání pro architekta projektu a na kterých si sami občané zvolili co by rádi ve vesnici změnili.

Největší ohlas získala výstavba mola u budovy obecního úřadu, částečně nad rybníkem jako místo setkávání všech obyvatel vesnice.

Od června do září proběhlo 5 velkých obecních brigád, kterých se zúčastnilo až 35 obyvatel obce (cca 75 % všech obyvatel) a dalších přátel obce Libochovičky. Díky zapojení a nadšení všech těchto lidí došlo k rozšíření projektu na další části obce. Dodavatelsky jsme řešili pouze odborné práce.

Během těchto brigád byla pouze za pomoci místních obyvatel a přátel Libochoviček udělána spousta práce.

Například: došlo k vyčištění koryta pod silnicí (děkujeme za pomoc dobrovolným hasičům z Dřetovic), oprava a natření zábradlí u rybníka, vyčištění hráze od náletů a křovin, vyčištění prostoru pro molo, vybudování nové hrázičky pod silnicí, zajílování hráze, zasypání podemletého břehu, úklid v okolí rybníka, odstranění rezavého hasičského sloupu, položeny základy pro molo,úklid a vymalování autobusové zastávky.

Dodavatelsky bylo řešeno pouze výstavba mola, výměna dlažby, oprava stavidla a hráze a omítky a venkovní malby.

Projekt byl ukončen v listopadu 2009, dne 5.12.2009 pak za účasti konzultantek z Nadace VIA proběhlo oficiální otevření nového mola a poděkování všem, kteří přiložili ruku k dílu. Jako poděkování dostali všichni děkovný certifikát obce společně s výtiskem ročenky roku 2009, která mapuje postup projektu po celý rok.

Dne 5. února 2010 došlo k prezentaci projektu v samotné Nadaci VIA za účasti všech pěti projektů roku 2009. Libochovičky byly velmi dobře připraveny a získaly velmi těsné druhé místo ze všech.

Jaké jsou další výstupy projektu?

Naučili jsme se pracovat se všemi obyvateli, již v dalším roce jsme zavedli komunitní plánování, kdy si všichni obyvatelé obce řeknou co by nejradši změnili a následně to realizujeme na brigádách.

Nejcennějším výstupem však je, že jsme se naučili v obci společně žít i pracovat, což bylo před rokem 2009 velmi vzácné.

Místní komunikace na návsi

Obec v roce 2008 a v roce 2009 realizovala opravu komunikace na návsi. Na tento projekt čerpala dvě dotace z Programu obnovy venkova Středočeského kraje - 134 tis. Kč v roce 2008 a 200 tis. Kč v roce 2009. Oprava komunikace byla součástí celkové nové koncepce návsi, která se proměnila z nepohledného místa na místo sloužící všem občanům Libochoviček.

Libochovičky pro mladé

V listopadu roku 2007 obec Libochovičky podala dva projektové záměry do dotačního Programu rozvoje venkova. Zatímco projekt "Krásnější Libochovičky" (chodníky, místní komunikace) neuspěl, projekt "Libochovičky pro mladé" dotaci získal. Realizace byla dokončena v létě 2009.

Projekt měl dvě části: opravu víceúčelového kulturního a vybudování dětského hřiště a hřiště na pétanque na návsi.

Pro první část projektu jsme byli nuceni využít především odborných prací při opravě terasy kulturního sálu, včetně krovu a zábradlí a při opravě celé fasády budovy multikulturního domu.

Sami jsme si vymalovali klubovnu a záchod, obnovili knihovnu, instalovali nové dveře s osazením a klikou do klubovny.

Druhou část projektu na návsi jsme realizovali za velké pomoci libochovičských obyvatel a především místní firmy Destro, která zdarma dodala například štěrk nebo stavební kámen na stavbu zídky, ale také celou řadu nutných mechanizačních prací. Všem patří velký dík za veškerou pomoc.

V rámci projektu Rybník, který nás spojí jsme realizovali brigády i na obnovu návsi. Sami jsme například založili plot oddělující silnici a dětské hřiště, rozvezli zeminu a písek na pískoviště, instalovali květinové žlaby, lavičky, odpadkové koše, trampolínu a také jsme instalovali hřiště na volejbal a nohejbal.

Po roce velké práce máme nyní v Libochovičkách krásné dětské hřiště s mnoha hracími prvky, houpačku i houpačku pro nejmenší na péru, pískoviště. Nezapomněli jsme ani na větší děti a dospělé, na návsi je k dispozici volejbalové hřiště, hřiště na pétanque, in-linová dráha a oblíbená trampolína.

Rok 2010

V roce 2010 proběhlo v březnu další setkání všech obyvatel obce, kde jsme stanovili další priority při obnově obce. Sešlo se nás cca 30 občanů.

V tomto roce jsme uskutečnili 3 brigády při kterých došlo k:

- celkovému úklidu v obci

- vysazení stromů a květin na hrázi a na návsi včetně pletí plevele

- úprava potoka pod stavidlem spoložením kamenů a vytvořením koryta

- vysázení květin u kapličky

- opravě památníku

- na poslední podzimní brigádě jsme naimpregnovali dřevěné molo nad rybníkem i dětské hřiště před zimou

- zakoupili jsme sezení na molo s krbem, kde v létě probíhalo sezení všech obyvatel vždy po brigádě spojené s opékáním masa

- instalovali jsme novou informační ceduli o historii obce Libochovičky

- nakreslili jsme nový znak obce na zeď na molu

- dodělali jsme obrubníky u domů vedle kapličky, aby došlo k ucelení stavby

Dále došlo k:

- úpravě dopravního provozu v obci za účelem bezpečnosti kolem dětského hřiště, určení 40 km/h rychlosti ve vybraných úsecích obce

- rozšíření přírodního parku Okolí Okoře na celou obec (dosud jen polovina obce k silnici)

V současné době také probíhá státní pozemková reforma vjejímž rámci bychom v Libochovičkách rádi obnovili staré cesty (směr Okoř, Čičovice, Dřetovice) s částečným zalesněním okolí obce.